Zapraszamy już 9 września!

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

ZAGADKOWE MIASTO ”

§ 1.

Organizatorzy

 1. Organizatorem gry jest Stowarzyszenie Radical Culture oraz Royal Rangers Polska – Szczep 15 Krapkowice.

 2. Przez organizację gry rozumie się zaaranżowanie trasy oraz zadań i zagadek na terenie miasta Krapkowice. Charakter imprezy powoduje, że drużyny poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. W związku z powyższym odpowiedzialność Organizatora dotyczy jedynie działań związanych z braniem udziału w określonych atrakcjach prowadzonych przez obsługę gry.

§ 2.

Zasady Gry

 1. Gra odbywa się 9 września 2017r. na terenie miasta Krapkowice, rejestracja drużyn rozpoczyna się od godziny 14.30 – 15:00 na krapkowickim rynku, a o godz. 15.00 drużyny wyruszają na trasę. Każda drużyna ma na pokonanie trasy maksymalnie 2,5 – 3 godziny.

 2. Zadaniem drużyn jest wykonanie zadań i zebranie potwierdzeń obecności w każdym z punktów wyznaczonych przez Organizatora.

 3. Uczestnicy grają w drużynach. Warunkiem udziału w grze jest rejestracja drużyny liczącej min. 4 osoby.

 4. Uczestnikami gry mogą być osoby w wieku od 10 do 18 lat. Młodsi uczestnicy mogą brać udział w grze, ale pod opieką osoby dorosłej – warunek liczebność drużyny min. 4 os.

 5. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Każda drużyna podczas udziału w Grze dysponuje sprawnym telefonem komórkowym, którego numer podany jest w zgłoszeniu.

 6. Organizatorzy nie zapewniają opieki nad osobami niepełnoletnimi uczestniczącymi w Grze.

 7. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są 27 sierpnia 2016r. na parkingu przy Otmęckim „blaszaku”, od godz. 14.30 – 15.00.

 8. Zasady gry:

 • Gra rozpocznie się 09.09.2017r. od godz. 15:00, a skończy po dotarciu na metę ostatniej drużyny uczestniczącej w Grze. Start z rynku w Krapkowicach.

 • Po trasie gry poruszamy się pieszo. Nie można korzystać z rowerów, samochodów, skuterów i innych pojazdów silnikowych.

 • W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze.

 • W przypadku naruszenia przez drużynę niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym drużynom, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania drużynie karty uczestnictwa i wykluczenia z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

 • Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.

 • Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi, po zakończeniu gry i przybyciu na metę wszystkich uczestników.

 • Poprzez odbiór Zeszytu uczestnika uczestnik wyraża zgodę na:
  – wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
  – przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 Dz. U. Nr 133 poz. 883).
  – opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez organizatorów wizerunku uczestnika, oraz imienia i nazwiska uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę lub wyróżnienie.
 • Zgłoszenie uczestnika w Grze, jest równoznaczne ze zgodą na warunki Gry i potwierdzeniem zapoznania się z jej regulaminem.

 1. Podczas gry miejskiej obowiązuję trzy trasy trudności (zielona, czerwona i czarna). Organizatorzy gry przydzielają uczestników do odpowiedniej trasy.

§ 3.

Wyłanianie zwycięzców:

 1. Wszystkie drużyny za udział w Grze otrzymują dyplomy i drobne upominki, po prawidłowym wykonaniu zadań.

 2. Organizatorzy Gry mogą przyjąć dodatkowe kryteria w celu wyłonienia zwycięskiej drużyny.

§ 4.

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatorów: www.szczep15.blogspot.com.
 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn.