Statut

 STATUT

Stowarzyszenia RADICAL CULTURE
(tekst jednolity po zmianie z 29.06.2012 r.)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie Radical Culture z siedzibą w Krapkowicach, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów i niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Krapkowice.

§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1.    prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, edukacyjnej (w tym: kształcenia przez całe życie), wychowawczej, kulturalnej, turystycznej i krajoznawczej oraz sportowej,
2.    prowadzenie działalności wspierającej środowiska nauczycielskie i uczniowskie oraz seniorskie,
3.    działalność na rzecz mniejszości narodowych i społecznych,
4.    podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz działania wspierające rozwój świadomości narodowej społeczeństwa,
5.    propagowanie idei, postaw i wartości chrześcijańskich,
6.    udzielanie pomocy społecznej, w tym wspieranie rodzin i osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans wobec pozostałej części społeczeństwa,
7.    prowadzenie działalności edukacyjnej i terapeutycznej w zakresie uzależnień,
8.    wspieranie rozwoju społecznego oraz integracji osób niepełnosprawnych,
9.    działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu,
10. ochrona i promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
11. działania na rzecz ochrony i promocji środowiska naturalnego oraz ekologii,
12. działania na rzecz wspierania oraz podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa,
13. działania na rzecz wspierania społeczności lokalnych oraz inicjatyw obywatelskich,
14. propagowanie współpracy międzynarodowej,
15. działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie warsztatów, wystaw, wykładów, kursów i szkoleń, pokazów, seminariów, konferencji, festiwali i koncertów, spotkań i wyjazdów formacyjnych i integracyjnych oraz innych tego typu przedsięwzięć;
2. Prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej;
3. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych, ubogich lub sierot;
4. Finansowe wspieranie osób aktywnie zajmujących się działalnością edukacyjną, charytatywną, kulturalną i sportową;
5. Pozyskiwanie środków i przekazywanie ich dla rodzin ubogich i osób będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
6. Udzielanie finansowego i merytorycznego wsparcia inicjatywom, organizacjom, w tym kościołom, o podobnych celach, działających w kraju i za granicą;
7. Promowanie Stowarzyszenia wśród władz lokalnych i sponsorów;
8. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rządowymi i przedsiębiorcami, a także podobnymi organizacjami międzynarodowymi;
9. Pozyskiwanie środków pochodzących z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej, pozwalających na realizację celów statutowych;
10. Doradztwo związane z pozyskiwaniem środków finansowych na działalność kulturalną, sportową, edukacyjną i charytatywną, w tym funduszy z Unii Europejskiej.
§9
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. Stowarzyszenie może być udziałowcem innych osób prawnych w tym prowadzących działalność gospodarczą. Dochód z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych przekazywany jest na realizację celów Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń lub związków stowarzyszeń, a także podejmować współpracę z innymi stowarzyszeniami.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.

§11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§12
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji wg wzoru określonego przez Zarząd, zawierającej rekomendację trzech członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.

§13
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
b. Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków.
c. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów władzom Stowarzyszenia.
d. Korzystania z majątku i pomocy Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
b. Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
c. Aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia.
d. Przyczyniania się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia.
e. Obrony dobrego imienia i propagowania idei Stowarzyszenia
f. Dbania o mienie Stowarzyszenia.

§14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, ale ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia. Posiada prawo zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i postulatów dotyczących podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia. Poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
b. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
c. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 3 miesięcy.
d. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, a także działania na szkodę Stowarzyszenia.
e. Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§18
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz Stowarzyszenia.
2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§19
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, Walne Zebranie Członków uzupełnia w drodze wyborów brakujących członków władz. Ustępujący bądź wykluczony członek obowiązany jest pełnić swoje funkcje do czasu wyboru nowych członków.

Walne Zebranie Członków

§20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
b. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a. W pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
b. W drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 20 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§21
1. Walne Zebranie Członków może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze w trybie określonym w §20 ust. 3.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. Z własnej inicjatywy.
b. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
c. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane nie później niż w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. W sprawach nieprzewidzianych, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może większością dwóch trzecich zgromadzonych uprawnionych członków Stowarzyszenia wprowadzić do porządku obrad sprawę nie cierpiącą zwłoki.
§22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1. Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
3. Zatwierdzanie regulaminów: Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
5. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.
9. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
10. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

Zarząd
§23
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 – 10 członków. Skład Zarządu stanowią odpowiednio do liczby członków: prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz i członkowie Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa.

§24
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Określanie szczegółowych kierunków działania.
3. Ustalanie budżetu i preliminarzy.
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
5. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
7. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie i skreślanie).
10. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
11. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.

§25
Zarząd działa na podstawie uchwalonego regulaminu.

Komisja Rewizyjna

§26
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
§27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem.
5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§28
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego regulaminu.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§29
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§30
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. Składki członkowskie.
b. Dotacje, darowizny, zapisy i spadki.
c. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.
d. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu czternastu dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§31
Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa i jednego z pozostałych członków Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§32
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach / tekst jednolity DzU z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm. /.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *